بیراهه
قالب وبلاگ
» سه‌شنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٤ :: سه‌شنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٤
» برای دور دست ها :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٤
» شنبه ٩ خرداد ۱۳٩٤ :: شنبه ٩ خرداد ۱۳٩٤
» شنبه ۳ آبان ۱۳٩۳ :: شنبه ۳ آبان ۱۳٩۳
» سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳٩۳ :: سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳٩۳
» پنجشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۳ :: پنجشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۳
» آگست فرست :: شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۳
» شاگردای من :: سه‌شنبه ۳ تیر ۱۳٩۳
» روزای خوبِ ِ بد :: شنبه ۳ خرداد ۱۳٩۳
» سه‌شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: سه‌شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۳
» first :: جمعه ۱ فروردین ۱۳٩۳
» مبحث خریت :: یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٢
» آخر 92 :: شنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٢
» :( :: پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٢
» خطر :: یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٢
» کیمیستری :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
» آه ِ کشیده ی من... :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
» ای کاروان... :: جمعه ٩ اسفند ۱۳٩٢
» خاطرات ماستی :: سه‌شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٢
» تجدید فراش :: یکشنبه ٤ اسفند ۱۳٩٢
» مردها :: جمعه ٢ اسفند ۱۳٩٢
» پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢
» شنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٢ :: شنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٢
» علیرضا قربانی با چاشنی ایگوانا :: شنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٢
» شنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٢ :: شنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٢
» وقاحت :: پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٢
» روز نوشت :: چهارشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٢
» از خواندن هایم :: پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٢
» آشپزی هفته :: شنبه ٢۱ دی ۱۳٩٢
» animals make us human :: سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٢
» چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٢
» چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٢
» نانوشته هایی از نوشته هایم (1) :: یکشنبه ۸ دی ۱۳٩٢
» عبور :: شنبه ٧ دی ۱۳٩٢
» باید :: سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢
» شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢ :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢ :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» هستیدن :: سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٢
» پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
» زندگی همینه لعنتی :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٢
» چهارم آذر :: دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢
» شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢ :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» جمعه ۱ آذر ۱۳٩٢ :: جمعه ۱ آذر ۱۳٩٢
» غذا :: پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٢
» چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٢
» تقاضا :: سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٢
» یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٢ :: یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٢
» شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢ :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢
» تو رووووووحشون... :: چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٢
» بابایی های دخترش :: دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٢
» سوزیده ام... :: شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢
» سال های من... :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٢
» بیداری... :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» پناهگاه مهر :: پنجشنبه ٩ آبان ۱۳٩٢
» قصه :: چهارشنبه ۸ آبان ۱۳٩٢
» مرض :: یکشنبه ٥ آبان ۱۳٩٢
» آرزوهایم... :: شنبه ٤ آبان ۱۳٩٢
» جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢ :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
» پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢
» پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢
» راه زیادیست بین بخشش تا انتقام :: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳٩٢
» به یک نامرد :: دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٢
» فال امروز من... :: یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٢
» زندگی سالم :: پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٢
» خاله :: سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٢
» برسد به شیراز... :: شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٢
» دنیای این روزای من :: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢
» بهترم :: سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٢
» به آدمک :: شنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٢
» شنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٢ :: شنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٢
» شنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٢ :: شنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٢
» جمعه ٥ مهر ۱۳٩٢ :: جمعه ٥ مهر ۱۳٩٢
» از چاه به چاه :: جمعه ٥ مهر ۱۳٩٢
» دوشنبه ۱ مهر ۱۳٩٢ :: دوشنبه ۱ مهر ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٢
» دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٢ :: دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٢
» یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٢
» شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢ :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢
» شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢ :: شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢
» مخملک :: دوشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٢
» زباله ها :: پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٢
» پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٢
» شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٢ :: شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٢
» تحول درون :: پنجشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٢
» آخیش... خاطره بازی... :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢
» پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٢
» چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٢
» دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢ :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢
» یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٢
» یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٢
» شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢ :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» rبرسد به دست حبیبم... :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢
» پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢
» چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» دعا کنید... :: یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢
» سرگشته ام پری... :: یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢
» جمعه ٢۸ تیر ۱۳٩٢ :: جمعه ٢۸ تیر ۱۳٩٢
» پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٢
» چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢
» برای آسیه... :: سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٢
» شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢ :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢
» یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢
» غمگینم... :: چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢
» باورهایم بر آب... :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢
» دوست های جدید... :: یکشنبه ٩ تیر ۱۳٩٢
» 5 تیر 92 :: چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢
» چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢
» یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢ :: یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢
» یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢ :: یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢
» شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٢ :: شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٢
» شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٢ :: شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٢
» چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢
» پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٢
» ای کاش هایم... :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٢
» تصادف تاریخی :: شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» چرا دوست داشتن؟ :: جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» خیام :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تکرار تاریخ یا هرچه کنی به خود کنی :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» 21 و 22 اردی بهشت/جهنم :: یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» بیدارِ بیدارم... :: شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» خوب و بد قصه ای که تمام شد :: جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» بی تکرار :: پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» بهار و اردیبهشتش :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» برای معصومه :: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢
» پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢
» یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢ :: یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢
» 091390****00****138500 :: شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢
» دردم گرفت... :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
» بهار و فروردینش :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢ :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
» آ،الف،ب... :: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢
» حیف اگر حیف بود که حیف نمی شد... :: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢
» جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢ :: جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢
» خاطره بازی :: چهارشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٢
» دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٢ :: دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٢
» آخر 91 :: چهارشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩۱
» نتیجه گیری :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱
» نظر سنجی :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
» دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
» 21 آذر 91 :: شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

می بینی جوجه مزاحم؟ نه تو نه هیچ جاندار دیگه ای از مادر زاده نشده که بتونه منو از نوشتن بازداره...فقط خودتو از خوندنشون محروم کردی
امکانات وب