از پله برقی که بالا می رفتم برگشتم و مثل همون یک بار پشت سرم رو نگاه کردم

که هیچکس نبود و برام دست تکون نمی داد

که پایین همون پله ها بهش گفتم ببوسمت؟

گفت چرا که نه!

و اون اولین و آخرین بوسه ی خداحافظی ما بود.

خداحافظی ابدی عشق بود...

/ 0 نظر / 2 بازدید